Password
Username
logo

ขั้นตอนการฝากขาย

1. ลูกค้าเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบราคาประเมินเบื้องต้นและคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ดังนี้

      1.1 สำเนาบัตรประชาชน

      1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน

      1.3 สำเนาโฉนดทุกหน้า

      1.4 สำเนาหนังสือขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ถ้ามี)

2. กำหนดวันและเวลาเพื่อเข้าไปทำการตรวจสอบและถ่ายภาพทรัพย์สินที่ต้องการขาย เพื่อใช้ในการลงโฆษณาตามสื่อต่างๆ

3. BrokerPro Estate จะคิดค่าบริการ 3% จากราคาที่ซื้อขายจริง  โดยจะรับก็ต่อเมื่อปิดการขายได้แล้วเท่านั้น    ในระหว่างที่ดำเนินการตลาดให้ ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สนใจฝากขายบ้าน ที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ  โปรดติดต่ดสอบถามรายละเอียดได้ที่  063-268-9866